முடிவுரை அல்லது முன்னுரை ...

*

திட்டமிட்டே
காலம் தாழ்த்தி
மௌன கூட்டங்களை
விலக்கிக்கொண்டு
விடிந்ததும் வந்த
ஓலை

அணிவகுத்து வந்த
முற்றுப்புள்ளிகளில்
எதையோ
சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது
இறுதிப்புள்ளி ....

வெற்றி தோல்விகள்
அற்ற
முடிவுரை
தெரியவில்லை
முன்னுரையாகக்கூட
இருக்கலாம்

நிகழ்வு : ௨௦-௦௩-௨௦௧௨
நிகழ்வின் விளைவு : ௨௧-௦௩-௨௦௧௨