மாயபிம்பம் !

.
அற்ப ஆயுளிலே
உடைபடுகிறது.
எப்பொழுதும்
அவசரமாகவே
செதுக்கப்படுகிற
முழு சிற்பம்.

0 comments: